ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU MENÍČKA PRO BEZDOMOVCE VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ

ZAČÁTEK PROJEKTU:
Myšlenka pomoci pro lidi bez domova se zrodila v hlavě pana Richarda Hoška (provozovatele několika restaurací), který se inspiroval zkušenostmi v zahraničí. Oslovil tedy představitele města Brna se svým návrhem na využití neprodaných menu z restaurací. V prvotní fázi se nesetkal s příznivým ohlasem. Na jeho myšlenku zareagoval až 1. náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský. Na podzim roku 2009 proběhla tedy schůzka zástupců sociálního odboru magistrátu města Brna /dále jen MMB/ a organizací, které pomáhají lidem v nouzi.

CÍLE PROJEKTU:
Cílem projektu je zabezpečit pomoc lidem v krajní životní situaci kvalitně se stravovat. Tato pomoc je zabezpečena prostřednictvím provozoven, pro něž je krajně neetická likvidace neprodaného poledního menu, případně jiných potravin určených k rychlé spotřebě. Nabízí tuto pomoc potřebným spoluobčanům v nouzi prostřednictvím organizací, které s těmito lidmi pracují a snaží se je do běžného života zapojit. Dochází tak k propojení soukromého, neziskového a státního sektoru ve věci podpory a vyjádření solidarity lidem bez přístřeší a ke zvýšení povědomí občanů města Brna o těchto lidech.
Jednoduše řečeno je cílem zabránit vyhazování neprodaných poledních menu z restaurací v centru Brna a poskytnout je bezdomovcům.

PRŮBĚH PROJEKTU:
V lednu 2010 byly osloveny pomocí emailu spolu s dopisem 1. náměstka primátora města Brna restaurace na území městské části Brno střed zástupcem sociálního odboru MMB. Na tuto výzvu reagovalo celkem pět restaurací, které projevily zájem pomoci potřebným. Realizaci projektu dostalo za úkol Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace MMB. Projekt byl tedy zahájen 3. února 2010. V tomto měsíci bylo z restaurací přivezeno celkem 533 neprodaných menu 8 restaurací. Tři restaurace se připojily v průběhu února. Výdej menu probíhá na Armádě spásy, Mlýnská 25, Brno. Distribuce probíhá v jednorázových polystyrénových menu boxech, aby byly dodrženy hygienické předpisy.
Během měsíce března 2010 bylo zakoupeno vozidlo určené pro svoz menu z restaurací, k projektu se připojily další restaurace a pekárna, která přispívá dodávkou pečiva. Pan Hošek zajistil reklamní agenturu Multidekor s.r.o., která formou sponzorského daru vytvořila logo projektu a spolu s logy restaurací, které chtěly být s projektem spojeny, byla loga nalepena na zakoupený automobil. Tímto krokem byl celý projekt zviditelněn ostatním občanům města. Z restaurací se kromě menu začaly svážet i nevydané polévky. Polévka spolu s pečivem z pekárny se počítá jako malé menu. Dále byl osloven portál Lunchtime, kde je registrováno na 300 brněnských restaurací, které nabízí polední menu, a to prostřednictvím dopisu pana náměstka MUDr. Daniela Rychnovského. Centrum sociálních služeb přijalo pracovníka, který má na starosti koordinaci celého projektu.
V průběhu měsíce dubna proběhla schůzka organizací spojených s projektem spolu se zástupci Krajské hygienické stanice v Brně, kteří stanovili požadavky, které je třeba splnit, aby mohli projekt podpořit. K projektu se připojilo dalších 7 restaurací a docházelo k tomu, že kapacita denního centra Armády spásy, kde výdej probíhá, již nestačila. Také docházelo k tomu, že díky dopravní situaci ve městě a většímu počtu objížděných restaurací řidiči svážející menu, přijížděli na výdejní místo pozdě. Z tohoto důvodu se do restaurací denně telefonuje, aby se zkrátila celková trasa svozu a zjistilo se, zda jim menu v daný den zůstalo. Na schůzce se rozhoduje o přípravě nového výdejního místa v Domě sociální prevence na Podnásepní ulici, které je organizační složkou Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace. Zde se mají vydávat potřebným polévky spolu s pečivem.
V měsíci květnu se navýšil počet svážených menu na cca 80 porcí včetně malých menu a dochází k rozdělení výdeje. Hlavní menu se vydává na Armádě spásy na Mlýnské ulici a polévky s pečivem pak na ulici Podnásepní v Domě sociální prevence.
V průběhu letních měsíců dochází k poklesu počtu svážených menu z důvodů dovolených a také díky odpojení jedné z restaurací od projektu z důvodu posunutí otvírací doby. Tato restaurace skončila s vařením poledních menu. Z úsporných důvodů také jedna z restaurací přestává vařit hotová jídla a přes poledne vydává minutková menu dle objednávky hostů. Tato restaurace však stále poskytuje polévky.
Od září se počet svážených menu stabilizuje na průměrném počtu 60 jídel denně. Připojila se další restaurace. Tento stav zůstává až do konce roku zhruba stejný. V projektu je tedy zapojeno celkem 14 restaurací a jedna pekárna. V průběhu roku 2010 bylo tedy vydáno celkem 6125 hlavních menu a 7815 porcí polévek a pečiva, které jsou započítávány jako malé menu.

SOUČASNOST PROJEKTU:
Od nového roku se připojily k projektu další 3 restaurace a tím se zvýšil počet svážených menu na cca 70 porcí jídla denně. Do restaurací zapojených do projektu se denně volá ve stanovený čas, aby se prověřilo, zda jim menu zůstalo, některé provozovny volají samy, v případě že jim menu zůstává. Do projektu se zapojily také dvě benzinové stanice, které přispívají neprodaným pečivem.
Výdej jídla probíhá stále na Armádě spásy, Mlýnská 25 a v Domě sociální prevence na Podnásepní 20 v Brně v časovém rozmezí od 15.30 – 17.00 hodin podle počtu restaurací, kterým menu zbylo a aktuální dopravní situace ve městě. Výdej zabezpečují zaměstnanci Armády spásy a Centra sociálních služeb na uvedených místech, náležitě poučeni o hygienických pravidlech výdeje. Menu distribuováno v jednorázových menu boxech, polévky se pak vydávají v plastových miskách spolu s plastovou lžící a pečivem.
• do projektu je zapojeno 17 restaurací, pekárna a dvě čerpací stanice.
• svoz probíhá od pondělí do pátku mimo svátky.
• realizátorem projektu je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace MMB, Tábor 22, 61600 Brno.
Zajištění se týká: provozu speciálního automobilu, nákupu obalových materiálů pro převoz a výdej jídel (termovárnice, termotašky, nerezové naběračky, jednorázové menu boxy, plastové misky, lžíce pro výdej polévek, potravinové pytle pro převoz pečiva z pekárny, plastové rukavice pro výdej pečiva), pohonné hmoty na provoz auta, personál, komunikaci s KHS, restauracemi, provozy a organizacemi podílejícími se na fungování projektu.

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU:
Po roce fungování projektu je nesmírně důležité poděkovat všem podnikatelům, kteří se do projektu zapojili a nebáli se toho, že budou pranýřováni svými zákazníky za to, že pomáhají bezdomovcům. Naopak zákazníci si mohou být jisti tím, že se jim denně dostane na stůl čerstvé, ten den připravené menu. Restauratéři dávají tak veřejně najevo svou solidaritu s lidmi bez domova a vyjadřují tím, že jejich osud jim není lhostejný. Pomáhají jim udržet lidskou důstojnost a oni nemusí vybírat potraviny z kontejnerů či odpadkových košů ve městě. Dále je třeba vyjádřit díky pracovníkům restaurací, kteří porcují jídlo do menu boxů a také všem, kteří se podílejí na výdeji a svozu jídel. Díky patří všem, kteří se do projektu zapojili jakýmkoliv způsobem a to jak po stránce medializace, organizace, tak fungování a zajišování zdárného průběhu celého projektu od počátku až po dnešek.
K dnešnímu dni tj. 28. 3. 2011 bylo vydáno 8210 hlavních menu a 10065 malých menu – polévka s pečivem a to není málo, pokud uvážíme, že by takové množství jídla mělo skončit v odpadu.
Projekt propojuje státní, podnikatelský a neziskový sektor v pomoci lidem bez domova, zabraòuje plýtvání potravinami, zvyšuje solidaritu s lidmi nacházejícími se v těžké životní situaci a pomáhá jim zachovat jejich důstojnost.

REALIZÁTOR PROJEKTU:
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace magistrátu města Brna, Tábor 22, 61600 Brno

PARTNEŘI PROJEKTU:
Odbor sociální péče magistrátu města Brna, Koliště 19, 60200 Brno
Krajská hygienická stanice v Brně, Jeřábkova 4, 60200 Brno
Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Armáda spásy, Mlýnská 25, 60200 Brno
Veškeré provozovny zapojené do projektu viz: www.menickaprobezdomovce.cz
Portál Lunchtime: www.lunchtime.cz
Reklamní agentura Multidekor s.r.o., Hněvkovského 66a, 61700 Brno

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU:
www.menickaprobezdomovce.cz
případně Bc. Janík Petr, koordinátor projektu, tel. 541421924, email: janik@cssbrno.cz

Visit Us On Facebook